Przemoc w rodzinie

zdjęcie: Przemoc w rodzinie / fot. KPP w Wołowie
fot. KPP w Wołowie
Dotyka Cię przemoc w rodzinie? Jesteś świadkiem takiej przemocy? Zgłoś to!
REKLAMA

Podejmowanie czynności w rodzinie, w której dochodzi do przejawów przemocy, określane jest mianem procedury „Niebieskie Karty”.

Kogo należy poinformować o przemocy w rodzinie?

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowej procedury są przedstawiciele:

Policji,

Pomocy społecznej,

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Oświaty,

Służby zdrowia.

Co to jest przemoc w rodzinie?
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób członów rodziny (definicja poniżej), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kogo dotyczy przemoc w rodzinie?

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkiem rodziny jest osoba najbliższa w rozumieniu artykułu 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dziennik Ustaw Numer 88, pozozycja 553, z późniejszymi zmianami), a także inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca.

Artykuł 115 §11 Kodeksu karnego brzmi: osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Policjant (lub przedstawiciel jednego z ww. podmiotów) podejmuje czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”, jeżeli podczas wykonywania obowiązków służbowych uzyskał informację o przejawach przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania.

Policjant przeprowadzający interwencję domową wobec przemocy w rodzinie, ujawniający tą przemoc podczas wykonywania innych obowiązków służbowych każdorazowo sporządza formularz „Niebieska Karta - A” Wtedy też następuje wszczęcie procedury "Niebieskie Karty".

Po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta" – A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B” (Pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie).

Podmiot sporządzający formularz "Niebieska Karta" – A ma obowiązek przekazania go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Policji;

oświaty;

ochrony zdrowia.

organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą również kuratorzy sądowi oraz prokuratorzy, a także

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do pracy z konkretnymi rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” zostaje powołana grupa robocza.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Policji;

oświaty;

ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, jak również przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na spotkania grup roboczych są zapraszane ofiary przemocy w rodzinie oraz sprawcy przemocy – ale ODDZIELNIE.

Należy pamiętać, że:
- wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- w celu udokumentowania obrażeń fizycznych osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie należy się BEZPŁATNE zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń.

Najważniejsze podstawy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
- Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 października 2010 roku w sprawie zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub świadkiem takich zachowań? Zgłoś to na Policję! Skontaktuj się ze swoim dzielnicowym. Wykaz dzielnicowych oraz dane kontaktowe znajdziesz w aplikacji Moja Komenda oraz na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w zakładce Kontakt → Twój dzielnicowy.

https://wolow.policja.gov.pl/dwl/kontakt/twoj-dzielnicowy/23250,TWOJ-DZIELNICOWY.html

mł. asp. Janusz Rosa
KPP w Wołowie

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Wołów
13.6°C
wschód słońca: 04:38
zachód słońca: 21:06
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wołowie

kiedy
2023-06-11 19:00
miejsce
Nowa Forma, Wołów, Sikorskiego 6
wstęp biletowany
kiedy
2023-08-22 20:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-15 19:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-27 18:00
miejsce
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany